Naše firma se za dobu své existence podílela na řadě významných pracích, a to jako hlavní nositel zakázky či jako subdodavatel. V tabulce jsou uvedeny vybrané příklady našich prací z poslední doby (cca od platnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.), seznam je průběžně aktualizován.

Řadit dle:

Datum zpracování Název Objednatel Charakteristika Ukázka
02/2011 Změna č. 2 ÚPO Břežany II - návrh Břežany II - obec Vyhotovení návrhu změny územního plánu obce Břežany II s důrazem na krajinnou složku. Návrhu změny předcházelo zpracování krajinářské studie, která podrobně řešila vymezení ÚSES, vymezení doprovodné zeleně, účelových komunikací a protierozních opatření. Ze změny ÚPD vychází zpracovatel komplexních pozemkových úprav při návrhu plánu společných zařízení. Ukázka
01/2011 Územní plán Slap - návrh + SEA + VVUR Slapy - obec Vyhotovení návrhu územního plánu Slap včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Územní plán byl zpracován v datovém modelu MINIS. -Ukázka bude doplněna po veřejném projednání- Bez ukázky
12/2010 ÚAP ORP Kutná Hora - aktualizace 2010 Kutná Hora - město Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Kutná Hora. Dílo bylo zpracováno v datovém modelu DMG ÚAP 4.0. Ukázka
12/2010 ÚAP ORP Dvůr Králové – aktualizace 2010 Dvůr Králové nad Labem - město Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové. Zpracování datové části bylo zajištěno externě. Ukázka
12/2010 Studie k podrobnějšímu prověření realizace Zelených pásů – Modelové řešení Středočeský kraj Krajský úřad Metodické rozpracování a ověření řešení přírodně rekreačních ploch (vymezených ve studii Zelené pásy) v měřítku územních plánů. Ukázka
11/2010 Aktualizace údajů a vytvoření databáze zahrádkových osad v Praze Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vytvoření databáze zahrádkových osad na území hl. m. Prahy. Zpracování díla v digitální podobě (personální geodatabáze), prezentace formou celkových výkresů a katalogových listů (jeden pro každou zahrádkovou osadu) s podrobnými informacemi a fotografiemi. Ukázka
09/2010 Vymezení ÚSES pro návrh ÚP Kněževes Atelier AUA Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v návrhu územního plánu Kněževes. -Ukázka bude doplněna po veřejném projednání- Bez ukázky
08/2010 Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III LI-VI Praha spol. s r.o. Podklady pro EIA v rozsahu: Biologický průzkum, Návrh opatření na ochranu obojživelníků, Dendrologický průzkum a Vodní režim území. Ukázka
07/2010 Řešení ÚSES – Obytná zóna Poříčí nad Sázavou – lokalita Za vodou – DÚR VETA-INVESTMENT s.r.o. Dokumentace pro územní rozhodnutí - řešení regionálního biokoridoru a lokálního biocentra v aktivní zóně záplavového území Sázavy v návaznosti na projektovaný obytný soubor Za vodou. Ukázka
05/2010 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - pokračování těžby na ložisku Křivce FV servis a.s. Hodnocení vlivu rozšíření těžby na krajinný ráz, dle doporučených metodik. Ukázka
05/2010 Územní plán Nového Sedla - návrh Nové Sedlo - obec Vyhotovení návrhu územního plánu Nového Sedla. Územní plán byl zpracován v datovém modelu Ústeckého kraje. -Ukázka bude doplněna po veřejném projednání- Bez ukázky
05/2010 Dolany - SEA Dolany - obec Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Dolan na životní prostředí. Bez ukázky
03/2010 Rezidence Suchdol Vistas, Praha-Suchdol LI - VI Praha spol. s r.o. Podklady pro EIA v rozsahu: Biologický průzkum a Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Bez ukázky
09/2009 Podkladová studie – vymezení ÚSES pro návrh ÚP Dobříš Dobříš - město Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v návrhu územního plánu Dobříš. Ukázka
09/2009 Bytové domy – rezidence Čertousy, k.ú. Horní Počernice, Praha 20 EXCON, a.s. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. - EIA. Ukázka
07/2009 Řešení ÚSES a krajiny v návrhu ÚP Černolice Ing. arch. M. Salaba Spolupráce na vyhotovení návrhu územního plánu Černolice v tématické oblasti ÚSES a krajina. Ukázka
07/2009 Ropovod Družba - II. etapa intenzifikace - zpracování podkladů pro EIA LI - VI Praha spol. s r.o. Vypracování podkladu pro oznámení EIA v těchto oblastech: ochrana přírody a krajiny, ochrana půdního fondu, biologické posouzení a posouzení vodního režimu. Ukázka
06/2009 Nové Sedlo - doplňující průzkumy a rozbory na úrovni ÚAP Nové Sedlo - obec Vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů pro územní plán Nové Sedlo na úrovni územně analytických podkladů. Ukázka
05/2009 Zelené pásy – vytvoření podmínek pro vznik ploch veřejně přístupné zeleně Středočeský kraj Krajský úřad Zadáno Středočeským krajem na základě úkolu uvedeného v Politice územního rozvoje (2008), který má spočívat ve vymezení souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelených pásů) v zázemí velkých měst. Řešeno bylo území ORP Brandýs nad labem, Černošice a Říčany. Na základě analýz byl v zázemí Prahy vymezen propojený systém prvků, jejichž společným atributem je nezastavitelnost území a potřeba zvýšení rekreačního potenciálu v okolí. Ukázka
03/2009 Čestlice - SEA Čestlice - obec Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Čestlice na životní prostředí – SEA. Ukázka
03/2009 Středočeský kraj - Studie ÚSES Středočeský kraj Krajský úřad Vyhotovení podkladu pro návrh Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v tématické oblasti regionální a nadregionální ÚSES. Ve studii byla koordinována návaznost regionálních a nadregionálních prvků ÚSES vymezených v ÚPD obcí a v územních plánech velkých územních celků. Takto upřesněný systém byl překontrolován a upraven dle požadovaných prostorových parametrů. Ukázka
12/2008 Černošice - Hodnocení vodního režimu v krajině pro rozbor územně analytických podkladů ORP Černošice Černošice - město Správní obvod obce s rozšířenou působností Černošice bylo vyhodnoceno z hlediska potenciálního ohrožení zemědělské půdy vodní erozí. Dále bylo území rozčleněno z hlediska jeho retenční schopnosti. Materiál se stal součástí územně analytických podkladů ORP Černošice. Ukázka
11/2008 Vlašim - vymezení ÚSES v návrhu ÚP Ing. arch. T. Russe Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v návrhu územního plánu Vlašim. Ukázka
07/2008 Veleň – ÚSES a vyhodnocení ochrany ZPF PRINS spol. s r.o. Spolupráce na vyhotovení změny č. 2 územního plánu ÚPO Veleň v oblasti ochrany půdního fondu a vymezení prvků ÚSES. Bez ukázky
06/2008 Doplňující průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP pro správní území Statutárního města Kladna Statutární město Kladno Vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů pro územní plán statutárního města Kladno na úrovni územně analytických podkladů. Ukázka
09/2007 Slapy - územní studie jihozápadní části obce ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. Územní studie, která ověřila územní možnosti rozvoje sídla Slapy jihozápadním směrem. Ukázka

Pozn:ÚAP - územně analytické podkladyÚSES - územní systém ekologické stability
ÚP - územní plánEIA/SEA - posouzení vlivu záměru/koncepce na životní prostředí
ÚPD - územně plánovací dokumentace

tel: +420 224 254 940 e-mail: web: www.u-24.cz